638 нарушения на трудовото законодателство установи Инспекцията по труда за месец

638 нарушения на трудовото законодателство установи Инспекцията по труда за месец

139 проверки по спазването на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  във фирмите на територията на пернишка област е извършила Инспекцията по труда през месец юли. 

Най-много проверки – 64, са извършени за осъществяването на контрол по спазване на законодателните изисквания при възникване на трудови правоотношения, изплащането на възнагражденията, разпределението на работното време, както и на разрешителните режими, които са свързани с наемане на работа. 32 от проверките са били свързани с осъществяването на контрол по спазване на законовите разпоредби, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, безопасност на работното оборудване, технологичните процеси и хигиена на труда. При 30 от проверките е осъществен контрол по изпълнението на задълженията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и законосъобразно възникване и осъществяване на трудовите правоотношения при извършването на строително-монтажни дейности и други.

 638 нарушения са констатирали през месец юли трудовите инспектори  резултат на упражнения от тях контрол. Най-много са нарушенията свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 297 са свързани с трудовите правоотношения.

През месец юли трудовите инспектори са съставили 14 акта за установяване на административни нарушения. От тях 12 са за нарушение на нормите регламентиращи трудовите правоотношения. 1 акт е свързан с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 1 е по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

От анализа, който е направила Дирекция „Инспекция по труда“ в Перник за резултатите от работата през месец юли става ясно, че по време на проверките, инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без писмен трудов договор, не спазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите са били и сериозните нарушения, свързани с осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд на работещите в региона.