ОИЦ – Перник представи подхода за интегрирани териториални инвестиции

ОИЦ – Перник представи подхода за интегрирани териториални инвестиции

Екипът на Областен информационен център – Перник, съвместно с Областна администрация Перник проведе информационна среща за представяне на новия регионален подход през програмен период 2021 – 2027 г. и отворената за кандидатстване процедура за подаване на концепции за интегрирани териториални инвестиции, която се реализира в рамките на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. като водеща програма.

Поканени да вземат участие бяха представители на общинските администрации от област Перник, държавни институции, бизнес, неправителствени организации и други заинтересовани лица.

Форумът бе открит от областния управител Людмил Веселинов.

Процедура BG16FFPR003-2.001 – Концепции за интегрирани

териториални инвестиции (ИТИ), бе представена от инж Ирена Георгиева –управител на ОИЦ-Перник

Тя подробно изясни допустимите дейности, допустимите бенефициенти, бюджета, структурата, приоритетите на инициативата. Специално внимание бе отделено на дейността на Регионалния съвет за развитие и мястото на ОИЦ в дейността му.

Областният информационен център – Перник е част от Звеното за медиации към Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране (във връзка с изпълнение на функциите им по на чл. 19, ал. 1, т.3 от Закона за регионалното развитие).

ОИЦ е част от Мрежата от информационни центрове и е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.