Фондация „П.У.Л.С.“ настоява за по-ефективни мерки за защита на жертвите на насилие

Фондация „П.У.Л.С.“ настоява за по-ефективни мерки за защита на жертвите на насилие

Фондация „П.У.Л.С.“ като организация, работеща в подкрепа на хората,

пострадали от домашно насилие и насилие основано на пола, настоява за по-ефективни и работещи мерки за защита на жертвите на всички форми на насилие. Организацията излезе със свое становище относно жестокото насилие над 18- годишното момиче в Стара Загора и Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие.

От фондация П.У.Л.С. посочват, че за стотици хора в България домашното насилие е ежедневие. По данни на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) близо 1 млн. от общо 3,78 млн. българки са пострадали. Като в тази цифра не влизат пострадалите деца и мъже.адалите деца и мъже.

На 01.08.2023г. с Указ на Президента на Република България беше обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие. Какво ще се промени, и дали направените промени в ЗЗДН са достатъчни, за да бъдат защитени истинските жертви на домашно насилие, защитени ли са лицата, които са в интимна връзка, в каквато е било и момичето от Стара Загора, обезобразено от своя интимен партньор, или жените, които бяха убити през последните няколко години? Тези въпроси повдигат от П.У.Л.С. и посочват, че за случаите на лицата, убити от интимния им партньор, с който не е споделяно общо домакинство, няма статистика. Няма и заведени дела по реда на ЗЗДН, тъй като тези случаи не попадат в кръга на защитените лица. Само от публикации в медиите и интернет става ясно, че през   тази година най- малко 12 жени са убити от мъже в България а през 2022 г. те са били  20.

Ето какво още казват в своето становище от Фондация П.У. Л.С.:

„Намираме, че Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие е важен инструмент за предприемане на спешни законови промени, за да се постигне в по-пълен обем защита на жертвите на насилие, както и предотвратяване, преследване и премахване на домашното насилие. Със съжаление обаче отбелязваме, че в чл.3 от ЗЗДН се запазва израза «фактическо съпружеско съжителство», вместо същия да се замени с израза «интимна връзка», с което голяма част от жертвите на насилие и на «фемицид» остават без защита по този закон. Няма и дефиниция, която да определи какво се разбира под израза «фактическо съпружеско съжителство», по смисъла на ЗЗДН. Така не достигна политическа воля, за може пострадалите като момичето от

гр. Стара Загора, И НЕ САМО, да получат незабавна защита по реда на ЗЗДН.

Към момента на обсъждане на ЗИД ЗЗДН в Народното събрание българската

ограничителната дефиниция за домашно насилие, само като такова извършено между лица в съжителство, е международно призната за недостатъчна, недостигаща задължителните стандарти и за провал в държавната политика по закрила на жертвите. И въпреки това, не достигна политическа воля и кураж, за да се направи и тази, важна за българското общество крачка, с което извън защитата по ЗЗДН остават много незащитени лица.

Като неправителствена организация, фондация „П.У.Л.С.“ остава непримирима към

насилието и в подкрепа на пострадалите, независимо от тяхната възраст, пол, сексуална ориентация, вяра, професия, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Настояваме за справедливи наказания за извършителите на домашно насилие, създаване

на условия за координирана и професионална подкрепа на пострадалите от насилие в цялата страна и не на последно място – иницииране на нужните промени в Закона за защита от домашно насилие, които ще защитят правата на пострадалите от домашно насилие в България“.