Инженер Ченко Геров поема управлението на  фирма „Трейс Рисорсиз“, която разработва находище „Милин камък“ в Брезник

Инженер Ченко Геров поема управлението на фирма „Трейс Рисорсиз“, която разработва находище „Милин камък“ в Брезник

Инженер Ченко Геров поема управлението на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, а досегашният управител- инженер Атанас Тасмов е натоварен с нови функции в компанията-майка.

От месец август 2023 година „Трейс Рисорсиз“ ще се ръководи и представлява от Ченко Геров. Той е минен инженер, възпитаник на Минно-геоложкия университет. В средното училище инж. Геров е изучавал компютърни технологии, а магистърската му теза по специалността „Мениджмънт и бизнес администрация“ е защитена в Университета за национално и световно стопанство“. Това информират от „Трейс Рисорсиз“.

По пътя на своето професионално развитие е натрупал опит в подземни мини в България, Армения, Гърция и други. Инж. Ченко Геров бе част от проекта на „Трейс Рисорсиз“, когато фирмата правеше първите стъпки в развитието си в Брезник. По-късно продължи да е пряко ангажиран с работните процеси по разработването на находище „Милин камък“, но като част от екипа на компанията-майка „Асарел-Инвестмънт“.

Сега инж. Геров се връща в Брезник в качеството си на управител на „Трейс Рисорсиз“ с амбицията да утвърждава компанията като пример за устойчив бизнес, съобразен с екологичните изисквания, със силен социален ангажимент.

Неговият предшественик – инженер Атанас Тасмов, занапред ще бъде ръководител на направление „Техническо“ в „Асарел-Инвестмънт“. Той ще отговаря за инженерната работа по всички нови проекти, които инвестиционното дружество развива.

Атанас Тасмов е строителен инженер с дългогодишен опит в Панагюрище, който през 2015 година застана начело на проекта в Брезник. По време на неговото ръководство компанията сключи Договор за концесия с Министерството на енергетиката, с което стана възможно стартирането на инвестицията в находището за златосъдържащи руди „Милин камък“.

Изминати бяха всички стъпки от етапа на подготвителни и допълнителни геологопроучвателни работи, за да се стигне до началото на процеса на строителство на рудничния комплекс. Той разшири екипа на дружеството и фирмата се превърна в значим икономически фактор в региона. С неговия подпис бяха преведени първите концесионни плащания, които осигуряват стотици хиляди левове годишни приходи за община Брезник.