Заседава областната епизоотична комисия

Заседава областната епизоотична комисия

В Областна администрация- Перник се проведе заседание на епизоотичната комисия на област Перник във връзка със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и необходимостта от предприемане на незабавни мерки за превенция и контрол на заболяването Африканска чума по свинете.

Представена бе актуална за страната ни информация за епизоотичната обстановка, а също и за някои съседни държави като бяха цитирани обезпокоителни факти свързани със заразата в Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина. Членовете на комисията обсъдиха необходимостта от предприемане на мерки в спешен порядък и приеха решение за провеждане до 04.08 2023 г. на заседания на общинските епизоотични комисии от областта с участието на всички кметове и кметски наместници , както и на представители на БАБХ. Необходимо е да се повиши осведомеността на гражданите по темата, като по-ефикасно се използват местните медии. Също така, да продължи проверката на свинекомплексите и частните стопанства в Област Перник. Да се организират срещи с ветринарните лекари и да се насочи вниманието към осъществяване на клинични прегледи – проверки за биосигурност и бърза реакция при констатиране на случаи на зараза. В най- кратък срок да бъде извършена инвентаризация на свинекомплексите и частните стопанства.

Илинка Никифорова – зам. Областен управител на Перник пое ангажимент за проучване на възможностите и предприемане на действия за разкриване на специализирана лаборатория, която да обслужва област Перник.