МОН забранява писмените домашни по време на ваканции

МОН забранява писмените домашни по време на ваканции

По време на ваканции учителите не бива да дават задачи за писмено изпълнение на учениците. Това предвиждат промени в наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците, предложени от новия екип в просветното министерство, съобщи в. „Сега“.

От МОН се аргументират, че са получили сигнали и жалби на родители за претоварване на учениците вследствие на „нецелесъобразно задаване на домашните работи… и големия брой изпитвания по учебните предмети“. Затова и в съответната наредба се предлагат редакции, които да намалят натовареността на учениците чрез оптимизиране на изпитванията по отделните предмети и броя на оценките за учебния срок, както и чрез определяне на изисквания за броя на задаваните домашни работи през учебната седмица.

Новите текстове гласят, че за „затвърдяване на нови знания и усъвършенстване на практически значими умения преподаващият учител може да оставя на учениците за самостоятелното писмено изпълнение извън учебния час една до три задачи“. Обемът на задачите ще се определя в зависимост от урочните цели и възрастовите особености на учениците, като те може да се дават за цялата паралелка, за отделна група ученици от паралелката или за отделен ученик.

На учениците от 1-ви до 4-ти клас задачи за самостоятелно писмено изпълнение по български език и по математика ще могат да се поставят не повече от 3 пъти в една учебна седмица, а по останалите учебни предмети – не повече от веднъж. На учениците от 5-и до 7-и клас и от 8-и до 12-и клас подобни задачи по отделен учебен предмет ще могат да се поставят не повече от два пъти в една учебна седмица, а сумарно по всички учебни предмети – не повече от 5 пъти за седмица. „Задачи за самостоятелно писмено изпълнение не се задават през ваканции“, предвижда още проектът, който в тази си част определено ще зарадва учениците, които получават много задачи през ваканциите и съответно не могат да си почнат пълноценно.

Според новите помени за целите на проектно-базираното обучение на учениците ще могат да се възлагат изследователски задачи с по-продължителен срок за самостоятелно изпълнение или за работа в екип. В тези случаи, когато изпълнението им се проверява чрез индивидуално или групово изпитване, текуща оценка ще се поставя индивидуално за всеки ученик.

Редакциите целят преодоляване на негативните тенденции, „свързани с използването на самостоятелните писмени работи като санкция за ученика или като възможност да се довърши недовършената през часа работа“, посочват в мотивите си от МОН. Според тях е нужно да се разграничат задачите за писмена самостоятелна работа извън часа от изследователската проектна дейност, която учениците изпълняват индивидуално или в екип, за да се акцентира върху възможността да получат оценка за задачата, изпълнявана за по-дълго време./Факти бг