Обучение по е-архивиране в Държавния архив в Перник

Обучение по е-архивиране в Държавния архив в Перник

През изтеклата седмица в Държавен архив – Перник се проведе обучение по дейност 4 „Обучение на служители на фондообразуватели на държавните архиви за работа със системата за е-архивиране на ценни електронни документи“ по проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“, договор № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по ОПДУ, приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През обучението преминаха първите служители – членове на Постоянно действащите експертни комисии, деловодители и лица, отговарящи за учрежденските архиви на двадесет институции от обхвата на Държавен архив – Перник. Участие взеха и представители на местната и съдебната власт, сред които секретари и ръководители от Областна администрация Перник, общини Брезник, Трън, Земен, Ковачевци, Радомир и Перник, Окръжен и Районен съд, Окръжна и Районна прокуратура в града. На въвеждащия курс на обучение бяха и представители на Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция, Областна дирекция по земеделие, Държавен фонд „Земеделие“, Дирекция „Бюро по труда“, Районна здравноосигурителна каса, Районна служба „Изпълнение на наказанията“ и Регионален исторически музей.

По предварително подготвена програма беше изложена общата информация за проекта: цели, целеви групи, дейности и очаквани резултати. Системата за е-архивиране (СЕА) бе представена в четири модула, по време на които представителите на институции с фондове в Държавен архив – Перник се запознаха с основните функции на системата за е-архивиране на ценни електронни документи, комплектуването и предаването им в държавен архив, видове импортни файлове и приложението им, начините и критериите за търсене и използване на е-документи.

Предстои организиране на нови обучения с целеви групи в сферата на образованието и културата, необхванати в проведеното през седмицата обучение, както и бъдещи методически срещи по въпроси от дейността на учрежденските архиви с фондообразуватели от територията на област Перник.