ЮЗДП маркира зарибителния материал на територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена“

ЮЗДП маркира зарибителния материал на територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена“

По време на последното от ежегодните ловностопански мероприятия, на територията на ЮЗДП беше приложен методът за маркиране на 20% (1500 броя) от зарибителния материал, предвиден за разселване. Това се прави с цел да се прецени успеваемостта на зарибяването, като най-късно до края на 2023 г. ще бъдат направени контролни улови (чрез електроулов), при които да се отчете броя на установените маркирани екземпляри.

Според получените резултати се изчислява процентът на оцелелите рибки и нарастването на отделните индивиди балканска пъстърва. Маркирането е извършено в района на планината Витоша, на чиято територия се намира ТП „ДЛС Витошко-Студена“.

Причината то да се извърши точно там е тъй като река Струма, както и притоците й, не са от най-пълноводните в момента, за разлика от Рило-Родопския масив, където оцеляемостта на рибките може да бъде компрометирана. Маркирането се осъществи от ихтиолози от Националния природонаучен музей в София. Това става с оцветени еластомерни маркери и се състои в подкожно инжектиране на флуоресцентен еластомер. Маркирането се извърши еднократно в условията на рибовъдното стопанство „Тошков чарк“, преди транспортирането на рибките до местата за зарибяване. Ако резултатите са добри, се предвижда методиката да бъде приложена и в други поделения на ЮЗДП през следващите години.

 През изминалите 2 седмици, след спирането на поройните дъждове и успокояването на реките, протече кампанията по зарибяване на територията на 22 горски и ловни стопанства в обхвата на ЮЗДП, сред които е и ТП „ДЛС Витошко-Студена“. И тази година традиционното зарибяване премина успешно, с което ЮЗДП допринесе за запазването и съхранението на балканската пъстърва – един от ценните видове в българската фауна.