ЮЗДП организира обучение за гасене на пожари за горски служители

ЮЗДП организира обучение за гасене на пожари за горски служители

В изпълнение на изискванията на наредба 8 от 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и в изпълнение заповед на директора на ЮЗДП, за периода от 15 май до 29 юни се извърши

Обучение и инструктаж на ръководителите и членовете на специализираните групи за гасене на пожари в горски територии във всичките 38 териториални поделения и групата на ЦУ на Югозападното държавно предприятие в Благоевград, бе извършено в периода от 15 до 29 юни. В него се включиха и екипите за гасене на пожари в горските предприятия в област Перник. Това информираха от пресцентъра на ЮЗДП. Обучението се проведе по предварително утвърдена програма, съдържащи теми, отнасящи се до пожарната опасност и пожарните мерки в горите, видовете горски пожари и начините и действията за гасенето им като специално внимание се обърна на мерките за безопасност и здраве по време на работа. При обучението се акцентира най-вече на превенцията по опазване на горите от пожари. В последно време се налага тенденция на изместване на фокуса от реакцията при потушаване към превенцията, осведомеността и готовността на населението, управлението на горските пожари и информирано вземане на решение за горскостопанско действие, както и взаимоотношенията между всички заинтересовани страни. Особен акцент беше поставен върху мерките за безопасност, тъй-като гасенето на пожари в горите е високо рискова дейност, с цел недопускане на инциденти и опазване живота и здравето на участниците.