Инж. Чавдар Стойнев: За нас приоритет е цялостната модернизация на „Топлофикация Перник“ по европейски модел

Инж. Чавдар Стойнев: За нас приоритет е цялостната модернизация на „Топлофикация Перник“ по европейски модел

„Влошаването на състоянието на околната среда и замърсяването на въздуха са сериозна заплаха за света. За да бъдат преодолени тези предизвикателства, на дневен ред Европа даде ход на изцяло нова зелена политика, насочена към намаляване на въглеродните емисии. Чрез плана за цялостна трансформация на всеки сектор се цели постигането на по-устойчива и климатично неутрална икономика. Визията на Европа може да се определи като много амбициозна и реализирането й изисква полагане на огромни усилия от всяка европейска държава“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев.

По думите му един от начините за постигане на заложените задачи са чрез инвестиции във въглеродното неутрално производство. Той подчерта, че ръководството на „Топлофикация Перник“ има амбиции в това направление и вече се е фокусирало върху дейности, свързани с производството на зелена енергия от чисти горива. Според инж. Стойнев обаче ускореният енергиен преход ще влоши общото икономическо състояние на страната. По тази причина, той е на мнение, че трансформацията трябва да се случи по един плавен и справедлив начин. Инж. Стойнев изрази мнение, че Зелената сделка далеч надхвърля въпросите за околната среда и климата и обхваща почти всички политики на социално-икономическия живот и за това решенията, които се вземат трябва да бъдат съобразени със спецификите на всяка европейска държава.

„България има потенциала да се възползва от възможността, която Европа предоставя и да осъществи прехода към неутрална икономика“, категоричен е инж. Стойнев. Той обясни, че в дружеството вече от години се работи в посока цялостна модернизация и осигуряване на чисто отопление от алтернативни горива. „Дълги години ние предоставяхме топлоенергия, изгаряйки въглища. В последните три години полагаме усилия за намаляването на дела на твърдите изкопаеми горива. Имаме намерение да реализираме тази цел като преминем на работа с природен газ и биогорива“, коментира инж. Стойнев. Той посочи, че първата голяма крачка в посока производство на още по-чисто отопление дружеството ще направи след като бъдат приведени в работен режим трите газови когенератора. Директорът на „Топлофикация Перник“ уточни, че в момента са на финалната права тестовите изпитания.

С цел реализиране на енергийната трансформация на „Топлофикация Перник“ в още по-кратки срокове, инж. Чавдар Стойнев посочи, че след привеждането в работен режим на трите коненератора, работещи с природен газ, ще бъдат закупени още две съоръжения от този тип. По думите му това ще помогне на дружеството да намали почти изцяло използването на въглищата. Инж. Стойнев подчерта, че тези два мащабни зелени проекта ще окажат положително влияние върху околната среда и въздуха в Перник, както и са крачка в посока реализиране на енергийния преход в страната.

Директорът на „Топлофикация Перник“ коментира, че освен в природен газ ще се инвестира и в използване на биогаз. Той поясни, че този вид гориво е екологично и при използването му не се отделят въглеродни емисии. Инж. Стойнев уточни, че в момента проектът за инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия от биогаз е на начален етап на проектиране и съгласуване с компетентните институции.

Инж. Чавдар Стойнев подчерта, че целта на целия екип е да осигури дългосрочно устойчиво развитие на предприятието, а наред с това да гарантира заетостта на хората и ползите за икономиката, и за целия регион. По думите му през всички тези години „Топлофикация Перник“ се развива успешно най-вече заради дългосрочните стратегии. Директорът на топлофикационното дружество поясни, че ръководството има ясна перспектива, която е изградена на базата на конкретни политики във всички направления. Той заяви, че политиката на дружеството се изгражда на базата на задълбочени анализи, разчети и проучване на добри европейски практики.

Според инж. Стойнев Европа има възможност да осъществи една от най-важните сделки за едно поколение и всяка страна трябва да положи необходимите усилия. Той изрази надежда, че ще бъде изготвена ясна и целенасочена стратегия за развитието на сектор „Енергетика“. Според директора на „Топлофикация Перник“, на европейската зелена политика трябва да се погледне сериозно и спешно. Според него страната ни е закъсняла с изпълняването на плановете си за трансформация на един от структуроопределящите отрасли на икономиката и е време да започне същинската работа. Инж. Стойнев подчерта конкретно за пернишкото дружество, че ръководството ще продължи да води и надгражда досегашната си екологосъобразна и социално ориентирана политика.