Създава се Център за спешна медицинска помощ по въздуха

Създава се Център за спешна медицинска помощ по въздуха

Министерският съвет прие проект на Постановление за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха. Целта е устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на лица със спешни състояния, при които е наложително транспортиране във възможно най-кратки срокове на големи разстояния. При необходимост центърът ще бъде ангажиран и с транспортирането на медицински специалисти или екипи при възникнала донорска ситуация, с транспортирането на органи, предназначени за трансплантация, на кръв и кръвни съставки. Сред предметите на дейност на новата структура е и осигуряването на медицински специалист или екип при необходимост от привеждане на пациенти от едно лечебно заведение в друго.

В началото се очаква в центъра да работят около 60 човека общо. До момента няма медици от област Перник, които да са кандидатствали за работа  в Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Това информира директорът на ЦСМП-Перник д-р Валери Симеонов.  

Дейността  на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха ще се осъществява от стационарни диспечерски екипи в координационна централа и мобилни спешни екипи, в т.ч. реанимационни, лекарски, долекарски и домедицински.

Организирането на националната система за оказване на медицинска помощ по въздуха ще скъси времето за реакция и ще повиши качеството на оказваната в необходимия обем медицинска помощ на пациенти в спешни състояния.

Със същото Постановление на Министерския съвет се разкриват два нови филиала за спешна медицинска помощ – в гр. Сърница към ЦСМП – Пазарджик и в гр. Приморско към ЦСМП – Бургас, чрез които ще се отговори на потребностите от осигуряване на спешната медицинска помощ в тези два района.