Подаването на декларациите, по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, изтече

Подаването на декларациите, по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, изтече

 Инспекцията по труда напомня, че крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за 2023 г. изтече на 2 май, тъй като 30 април бе почивен ден.

Декларациите се подават по електронен път чрез утвърден от ИА ГИТ програмен продукт, който можете да се намери на имейл: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

От Инспекцията по труда поясниха, че тези изисквания са посочени в чл. 4, ал. 3 от Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Трябва да се има предвид, че декларации, подадени по електронна поща, няма да се считат за приети.