29 животновъди от трънско получиха земеделски земи под наем от Общинския поземлен фонд

29 животновъди от трънско получиха земеделски земи под наем от Общинския поземлен фонд

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Трън, разпредели пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на територията на общината, на кандидатите, които в срок  до 10 март 2023 г. са подали заявление за ползване под наем, съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделски земи/ЗСПЗЗ/.

Комисията удовлетвори молбите на 29-те кандидати, които са поискали земеделски земи от Общинския поземлен фонд. Раздадените имоти са в землищата на 19 населени места в общината. Най-много кандидати е имало за земеделски земи в град Трън-6.

В община Трън са постъпили заявления за отказ от участие в разпределението на площите от четирима животновъди.

Комисията не е удовлетворила искането за ползване на земеделска земя от един животновъд. При направената проверка е установено, че притежаваните от ползвателя пасищни животни не съответстват на ползваните от него площи. Тези площи надвишават определения в закона размер. На това основание комисията не е включила  в разпределението на площите въпросния животновъд.

Още едно заявление за ползване на земя не е разгледано, поради обстоятелството, че

Подаденото от Николай Аврамов Златанов заявление не бе разгледано от комисията, поради настъпила смърт на заявителя.

„Комисията е направила всичко възможно да удовлетвори исканията на животновъдите, които са подали в срок заявления. Искам да информирам, че протоколът за разпределението на земите може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14 дневен срок от обявяването му“, поясни кметът на община Трън Цветислава Цветкова.