Обсъждаха проблеми с обезопасяването на инфраструктурата около училищата

Обсъждаха проблеми с обезопасяването на инфраструктурата около училищата

В Областна администрация – Перник се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата под председателството на заместник областния управител Илинка Никифорова.

На заседанието присъстваха членове на ОКБДП, представители на териториалните звена на изпълнителната власт, на общините от областта, както и експерт от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), чрез осъществена онлайн връзка.

В хода на заседанието членовете на комисията представиха доклади за извършеното през първото тримесечие,  заложено в  Областната план-програма по безопасност на движението по пътищата (БДП) на област Перник  за 2023 г.

Бяха  обсъдени и  установени проблеми с обезопасяване на прилежащата инфраструктура в райони на училища, детски градини и Центровете за подкрепа на личностно развитие в областта. От представения доклад изготвен от Регионално управление на образованието – Перник, стана ясно, че в 4 /четири/ училища и  7 /седем/ детски градини на територията на област Перник е необходимо да се извършат допълнителни дейности по  обезопасяването на прилежащата инфраструктура.

След проведената дискусия , членовете на комисията взеха единодушно решение да се уведоми Държавна агенция безопасност на движението по пътищата и да се изпратят сигнални писма до общините на чиято територия са посочените в доклада учебни заведения, за предприемане на действия по обезопасяване на районите.