12 фирми се състезават за проектирането и ремонта на над 65 километра от пътя Перник – Стрезимировци

12 фирми се състезават за проектирането и ремонта на над 65 километра от пътя Перник – Стрезимировци

12 фирми се конкурират в обявената от Агенция „Пътна инфраструктура“ обществена поръчка за изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на 65,7 км от пътя Перник – Стрезимировци. Офертите са на фирмите:

„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД; Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД,  „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД; ДЗЗД „АМ Хемус – 2016“; „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД; Обединение „ППМ-ИНФРА“ ДЗЗД с участници „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД и „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД; ДЗЗД „Транслогистика“, в което са „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД и „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД; Обединение „ИКюИнфра“ с участници „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД и „Инфра про консулт“ ООД; „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД; „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

ДЗЗД „II-63 ПЕРНИК“, в което са „ВТС – КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, „РЕФРА 89“ ЕООД, „ВИ ЕН КЪМПАНИ“ ООД, „ИНФРАПРОДЖЕКТ“ ЕООД и „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; „ВИА-ПЛАН“ ЕООД; „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Пътят II-63 Перник – Стрезимировци не е основно ремонтиран от 40 години. В участъка от Брезник до Мещица са извършени строително-монтажни дейности през 2011 г., а отсечката от Трън до Забел е рехабилитирана през 2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“.

Срокът да изпълнение на проектантските дейности за трасето, което предстои да се ремонтира, е 120 дни. Проектирането е предвидено да се осъществи в три междинни етапа. Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Бъдещият изпълнител е необходимо да извърши пълни и детайлни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за подготовката на проекта. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни дейности, стойността и срокът им за изпълнение. Индикативната стойност на поръчката за проектиране е 1 315 560 лв. без ДДС.