Започва тестване на сиренната система в Пернишка област

Започва тестване на сиренната система в Пернишка област

От 19 април 2023 г. до края на месец май ще се проведе тренировка на системата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и аварии в региона. Това ще стане по график, изготвен за всяка община. Мярката цели да провери техническото състояние и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства. Тренировката е в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.