640 нарушения установи Инспекцията по труда в пернишки регион само за месец

640 нарушения установи Инспекцията по труда в пернишки регион само за месец

133 проверки по спазването на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите на територията на област Перник е извършила през месец март Инспекцията по труда.

Най-много са проверките, които са направени- 113, са на работните места. При 20 е извършен контрол по спазването на издадени предписания, 13 са по повод постъпили искания и сигнали на граждани, 10 са по искане по чл.302, ал.2 и чл. 303, ал. 3. При 2 от проверките са разследвани причините за станали трудови злополуки на работното място и други.

В резултат на множеството проверки през март, инспекторите са констатирали 640 нарушения на законодателството. Най-много са тези по трудовите правоотношения-322. Следват нарушенията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд-200, по безопасност на работното оборудване и технологии- 89 и по хигиена на труда- 29.

През месец март Инспекцията по труда е съставили най-много актове за административно нарушение от началото на тази година-11. Всички са за нарушение на нормите, които регламентират трудовите правоотношения.

От анализа, който е направила Д“ИТ-Перник за месец март става ясно, че в резултат на упражнения контрол, са намалели значително някои от най-често допусканите нарушения. По време на проверките инспекторите са обръщали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията на трудовото законодателство. Това включва: работа без писмени трудови договори, неспазване на работното време, полагане на извънреден труд и заплащане на труда. Обект на вниманието на инспекторите по време на проверките са били и грубите нарушения свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работното място.