Община Трън очерта рамката на бюджета за 2023-та

Община Трън очерта рамката на бюджета за 2023-та

Приходи в размер на 2 163 000 лв. залага Община Трън в бюджет 2023-та. Пограничната община разчита и на 3 406 900 лева трансфери от републиканския бюджет. Рамката на бюджета за 2023 г. беше приета на последната сесия на Общинския съвет.

Според кмета на община Трън Цветислава Цветкова, проектобюджетът за 2023 г. и прогнозите за 2024 г. и 2025 г. на Общината за местни дейности са разработени в съответствие с насоките дадени от Министерство на финансите. Отразени са и ефектите в резултат на утвърдената от Министерски съвет. нов размер на минимална работна заплата. Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местните дейности се предвиждат съобразно решенията на общински съвет, в съответствие с действащата нормативна уредба.

„Местните приходи в общинската хазна са планирани на базата на реална оценка, съобразена с ЗМДТ и след извършен анализ на събираемостта им. В бюджета са заложени само разходи за местните дейности, без разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. В разходната част са включени разходи от целеви трансфер от МРРБ в размер на 462 352 лв. Отразени са изменения в резултат на приетия нов размер на минималната работна заплата в размер на 780 лв.“, поясни кметът на община Трън.