Разчетът на община Перник в размер на 154,6 милиона лева за 2023 година е приет

Разчетът на община Перник в размер на 154,6 милиона лева за 2023 година е приет

Разчетът на община Перник за текущата година е в размер на 154 688 662 лв. Той беше приет на извънредната сесия на Общинския съвет.

Разчетът е на база входирана докладна от страна на кмета на общината Станислав Владимиров. Точката за разглеждането му беше седма в дневния ред на заседанието и бе анонсирана от председателя на местния законодателен орган Денислав Захариев. Отделни разяснения в параметрите на разчета направи и Елица Манова – началник в отдел „Бюджет и финанси“ в общинската администрация.

Разчетът, изготвен в условията на все още неприет държавен бюджет, включва както разходите за текущата година, така и средствата за продължаване за реализацията на мерки от предходната година. Предвидени са още и парични резерви за минимизиране рисковете при евентуално влошаване на социално-икономическите и политически условия в страната.

В разгледаната докладна записка на кмета се посочва, че в разчета за 2023 г. са планирани приходи за делегирани държавни дейности на стойност малко над 80 млн. лв., както и за местни – близо 75 млн. лв. Поименният списък за капиталови разходи възлиза на над 70 милиона лева. В инвестиционната програма поименно са определени обекти за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи, строителство и основен ремонт, проектни и проучвателни работи.

Превидените дейности са изведени като приоритетни с цел постигане на по-добро качество на предоставяните от община Перник публични услуги