Приет е Проект на Закон срещу корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности

Приет е Проект на Закон срещу корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности

Министерският съвет одобри проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Законът предвижда създаването на нова антикорупционна комисия и промени в правомощията на действащата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Реформата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предлага се новата антикорупционна комисия да има разследващи функции и да може да обжалва пред съд отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство по изпратени от нея преписки.

Две ще са основните направления на работа на комисията – превенция (чрез събиране и анализ на информация и предлагане на антикорупционни мерки) и разкриване и разследване на корупционни престъпления. Изрично са изброени престъпните посегателства, по които ще се работи, сред тях: длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, престъпления по служба, подкуп, търговия с влияние, изпиране на пари.

Новата антикорупционна комисия ще разследва прояви на висшия ешелон – народните представители, членовете на правителството, изборните членове на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС, ръководителите на агенция „Митници“, на НАП, областните управители, заместник областните управители, кметовете и заместник- кметовете на общини.

Комисията ще е петчленна. Предлага се съставът да е: двама членове, избирани от Народното събрание; един, назначаван от президента и по един, избиран от общите събрания на двете върховни съдилища – съответно ВКС и ВАС. Предвижда се Комисията да се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят ще се определя чрез жребий. Мандатът на членовете на Комисията ще бъде 5 години.