Стартира проект „Родители в заетост“

Стартира проект „Родители в заетост“

Стартира проект „Родители в заетост“, който се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Той има за цел да осигури по-добър баланс между професионалния и личния живот на самотни, многодетни родители и на тези с малки деца, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца и чрез услуги за улесняване достъпа до заетост. Това информираха от Дирекция Бюро по труда-Перник.

„Родителите и безработните лица /детегледачи/ могат да подават своите заявления за включване в проекта само по електронен път чрез подаване на електронно заявление. .Електронното заявление ще бъде налично в периода на прием на заявления на официалната интернет-страница на Агенцията по заетостта в създаден нов банер с наименование Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.“, поясни директорът на Бюрото по труда в Перник  Росен Симеонов.

Основни дейности по проекта

 Осигуряване на грижа за децата от 0 до 5 г. включително, не посещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, на заети и безработни родители, като грижата е допустима до 8 часа на ден. Допустимите разходи за трудови възнаграждения по дейността са в размер на минималната работна заплата, установена за страната, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО (както и всички доплащания по приложимото национално законодателство) за лицето, което полага грижи за едно дете до 8 часа на ден. Допълнително възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната е предвидено за лицето, в случай че полага грижи за второ или повече деца от семейството.

 Осигуряване на грижа за децата от 0 до 12 г. включително, посещаващи детски ясли, заведения, както и училище, на многодетни и самотни родители, като грижата в този случай е допустима до 4 часа на ден. Допустимите разходи за трудови възнаграждения по дейността са в размер на ½ минималната работна заплата, установена за страната, включително и осигурителните вноски, начислени за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО, както и всички доплащания по приложимото национално законодателство за лицето, полагащо грижи за едно дете до 4 часа на ден. Допълнително заплащане  в размер на ¼ от минималната работна заплата, установена за страната, ще се предоставя на лицето, в случай че полага грижи за второ или повече деца от семейството.

Срокът, за който родителите могат да получат грижа за децата си, е с максимална продължителност 18 месеца или до навършване на 5-годишна /12-годишна възраст на детето/децата.

В проекта могат да се включат:

 Родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла или градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно/ правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи/ се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

 Многодетни  родители /са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г./ или самотни /„самотен родител“ е родител, отглеждащ сам дете или деца“ е лице, което поради вдовство, развод или не сключен граждански брак отглежда сам деца до 12-годишна възраст/ родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места и децата посещават детски ясли или градини, както и училище.

 Безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, не записани в детска ясла или градина, или многодетни или самотни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли и градини, както и училище.

Дейността по осигуряването на грижа за децата на самостоятелно заети, тоест самоосигуряващи се /родители/ лица, представлява минимална помощ за предприятието – самостоятелно заети лица/самоосигуряващи се лица, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Лицата, които са допустими за детегледачи по проекта, са търсещи работа безработни,  които не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Подробна информация за актуалните условия по проекта може да бъде предоставена от служителите в дирекция „Бюро по труда” -Перник или на официалната страница на Агенцията по заетостта.