Правителството одобри актуализация на дневните и квартирните пари при командировки и специализации в чужбина

Правителството одобри актуализация на дневните и квартирните пари при командировки и специализации в чужбина

Правителството одобри изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 година. С него са определени нови размери на дневните и квартирните пари, които работниците и служителите имат право да получат при командироване в чужбина.

Промяната има за цел да отговори на нуждите на работещите и на бизнеса и едновременно с това да се следват установените социални национални и европейски политики, отнасящи се до правата на командированите.

Размерите на дневните и квартирните пари, определени в приложение № 2 на наредбата, са в сила от 2004 г. и не са променяни до момента. Настъпилите в този период съществени промени в икономическите условия и в цените на съответните стоки и услуги наложиха осъвременяването на размерите на командировъчните пари.

С приетото решение са направени и изменения, които целят привеждането на НСКСЧ в съответствие с настъпили промени в свързано законодателство.