„Водоснабдяване“ Брезник заплашва със съд „В и К“, заради натрупани огромни задължения

„Водоснабдяване“ Брезник заплашва със съд „В и К“, заради натрупани огромни задължения

Управителят на „Водоснабдяване “ЕООД Брезник , инж. Иван Ковачев,  е изпратил предупредително писмо до „В и К“-Перник.  Поводът затова са натрупаните от „В и К“-Перник задължения за над половин милион лева към брезнишкото общинско дружество за получената и инкасирана вода от язовир „Красава“, която се подава на жителите на община Брезник за питейно-битови цели.

В изпратеното в последния работен ден на миналата седмица заплашително писмо от брезнишкото общинско предприятие се напомня, че през 2016 г е сключено двустранно споразумение между двете дружества, на базата на сключен договор от 2014 г. Съгласно това споразумение, „Водоснабдяване“ Брезник, в качеството си на оператор, продава на „В и К“-Перник, в качеството му на потребител, питейна вода от язовир „Красава“ за задоволяване на потребностите на жителите на общината. След издаването в края на месеца на фактурата за закупеното количество вода, „В и К“-Перник се задължава, на базата на подписаното споразумение, в тридесетдневен срок да заплати дължимата сума. Управителят на брезнишкото дружество напомня, че този ангажимент не се изпълнява от страна на управителя на „В и К“-Перник.

Като доказателство, инж. Ковачев посочва конкретни факти. В края на 2021 г задълженията на „В и К“-Перник към брезнишкото общинско предприятие са възлизали на 432 201.18 лв. В края на 2022 г, дългът вече достига сумата от 503 115.42 лв. Към 16.03.2023 г задълженията на „В и К“-Перник вече възлизат на 537 338.16 лв.

 „От гореизложеното е видно, че „В и К“-Перник не изпълнява Споразумението от 01.07.2016 година. На проведена с Вас среща през февруари 2023 година, Вие поехте ангажимент, с който се задължихте да превеждате по две фактури за всеки от следващите три месеца, с което задълженията да достигнат размера, дължим към 31.12.2021 г. До този момент не се изпълнява и тази устна договорка.

Всичко това създава сериозни затруднения в работата на „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник, което създава риск от неспазване на технологичните и хигиенни норми за извършване на основната дейност.

Имайки предвид създалата към момента фактическа обстановка, която е резултат на Вашето бездействие, представляваното от мен общинско  дружество „Водоснабдяване“ ЕООД Брезник, ще бъде принудено да предприеме незабавни действия за събиране на сумите по общия ред“, заявява в писмото си инж. Иван Ковачев.

На въпроса- какъв срок за доброволно плащане на дължимите суми се поставя на „В и К“-Перник, инж. Иван Ковачев поясни: “Седемдневен срок ще дадем. Ако в този срок „В и К“ не прояви желание да започне да намалява дълга си към нас, ще заведем съдебен иск с всички произтичащи от това последствия. Смятам, че ние проявявахме до сега много голямо разбиране. Бедата е, че заради неплащане на задълженията, ние едва оцеляваме. Община Брезник не може да допусне дружеството да бъде доведено до фалит, заради „В и К“-Перник“.

Потърсих за коментар управителя на „В и К“-Перник, инж. Борислав Иванов, по възникналия проблем. Той поясни, че дружеството има финансови проблеми, но полага всички усилия да си плаща задълженията към брезнишкото предприятие.

 „Още в сряда, тази седмица, ще преведем дължимата за месеца сума на брезнишкото дружество. Ние не сме заявявали, че отказваме да си плащаме задълженията и това съм го казал на инж. Ковачев. Но той е в правото си да защитава интересите на дружеството, което управлява“, заяви инж. Борислав Иванов.