574 нарушения в региона установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

574 нарушения в региона установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

127 проверки по спазването на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  е извършила Инспекцията по труда във фирмите на територията на област Перник, през февруари тази година. 66 от проверките са извършени на работните места във фирмите. Най-много проверки -24, са свързани с контрола по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на нарушения. 9 от проверките са по искане по чл. 302 ал. 2 и чл. 303 ал. 3 от КТ, 5 са по Закона за хората с увреждания, 5 са свързани с искания и сигнали на граждани, 3 са по чл. 327 ал. 2 и други.

В резултат на упражнения контрол, през февруари Дирекция „Инспекция по труда“ е констатирала 574 нарушения. Най-много са тези по трудовите  правоотношения- 320. Следват нарушенията, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд-137. На следващо място са тези по безопасност на работното оборудване и технологии-98 и по хигиена на труда-19.

През февруари трудовите инспектори са съставили 6 акта за установяване на административни нарушения. От тях 5 са свързани с нарушаване на нормите регламентиращи трудовите правоотношения и 1 е свързано с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът, който е направила Инспекцията по труда за месец февруари показва, че в резултат на установения контрол са намалели случаите на работа без писмен трудов договор, нередовно заплащане на трудовите правоотношения и полагане на извънреден труд. Това се дължи на факта, че по време на проверките инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите по отношение на нарушенията, които са свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без писмен трудов договор, не спазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на особено внимание от страна на инспекторите са били и нарушенията, които са свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.