Област Перник е в челната тройка у нас по обхванати и включени в образователната система деца в задължителна предучилищна и училищна възраст

Област Перник е в челната тройка у нас по обхванати и включени в образователната система деца в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заседание на Областния координационен център за прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст се проведе в Областна администрация-Перник.

На проведеното от заместник-областния управител Илинка Никифорова заседание присъстваха заместник-кметове, членове и ръководители на екипи за обхват, директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник, представители на Регионално управление на образованието-Перник и Регионална здравна инспекция, експерти в сферата на образованието.

На заседанието бяха представени извършените дейности и добрите практики, които се прилагат в Пернишка област за връщане и трайно включване в образователната система на повторно отпаднали и отпаднали през настоящата учебна година ученици. Отчетено бе, че институциите работят в синхрон и броят на обхванатите в образователните структури е 89,9 % и област Перник по този показател е в първата тройка в държавата. Също така бяха набелязани допълнителни мерки по превенция на включените в образователната система деца и ученици, които са в риск от отпадане.