Близо 500 нарушения установи Инспекцията по труда само за един месец
Forklift Repairing Lifting System. Caucasian Worker Fixing the Machine.

Близо 500 нарушения установи Инспекцията по труда само за един месец

120 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите на територията на област Перник е извършила през първия месец на настоящата година Дирекция „Инспекция по труда“.

От тях 54 са направени на работните места в съответните фирми. Най-много- 17,  са проверките, свързани със спазване на изискванията на Закона за хората с увреждания. По искане на работодатели, за извършване на технологични взривни работи, са направени 8. При 7 от проверките е извършен контрол по изпълнението на издадени преписания за отстраняване на констатирани нарушения и толкова са проверките по повод постъпили искания и сигнали на граждани. По искане по чл.302, ал.2 и чл.303 ал.3 са направени от КТ и други.

В резултат на извършените през януари 2023 г проверки, трудовите инспектори са констатирали 497 нарушения на трудовото законодателство. Най-много – 245, са нарушенията, свързани с трудовите правоотношения. Следват тези по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд-163. След тях са нарушенията по безопасност на работното оборудване и технологии-79 и по хигиена на труда-10.

През януари 2023 г са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения като всички са свързани с нарушаваното на нормите на нормите на трудовите правоотношения.

От Дирекция „Инспекция по труда“-Перник информираха, че направения анализ за свършеното през месец януари показвал, че инспекторите са обръщали много сериозно внимание на работодателите по отношение на  нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без писмен трудов договор, не спазване на работното време, полагане на извънреден труд и заплащане на труда. Сериозно внимание са обръщали инспекторите на работодателите по отношение на установени груби нарушения, свързани със създаването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите.