Нова карта на социалните услуги в Пернишка област

Нова карта на социалните услуги в Пернишка област

Новото картиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани от държавния бюджет в Пернишка област беше одобрено от шестте общини в региона.

В Областна администрация – Перник бе проведено заседание, на което се направи обсъждане и съгласуване между кметовете на общините в областта с цел планиране от всяка община на потребностите ѝ от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво. Заседанието бе водено от зам.областния управител Илинка Никифорова и на него присъстваха директорът на РДСП – Перник, представители на Агенция за социално подпомагане, служители на РДСП – Перник, експерти от Областна администрация – Перник, зам.-кметове на общини, директори на ДСП, както и експерти в сферата на социалните услуги.

 На заседанието, въз основа на анализа на потребностите на областно ниво, общините се споразумяха за разкриването на следните резидентни грижи:

Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания –

Община Брезник – създаване на нова СУ за 15 броя лица и увеличаване броя на съществуващата от 15 бр. на 16 бр. лица

Община Земен – 2 СУ по 15 лица

Община Ковачевци – създаване на 2 СУ по 15 лица

Община Перник – създаване на 4 СУ по 15 лица

Община Радомир – създаване на нова СУ за 30 бр. лица и увеличаване броя на съществуващата от 8 бр. на 10 бр. лица

Резидента грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания –

Община Ковачевци – създаване на 1 СУ от 15 лица

Община Перник – планира създаването 2 СУ по 15, общо 30 лица

Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства –

Община Перник – създаване на 2 СУ по 15 лица, общо 30 лица

Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения –

Община Перник – увеличаване на броя на потребителите от 8 лица на 15 и създаване на 2 СУ по 15 лица, общо 30 лица

Резидентна грижа за деца с трайни увреждания –

Община Перник – създаване на 1 СУ за 12 броя деца. Без промяна на съществуващата СУ.

Освен резидентните грижи общините се споразумяха и за разкриване на следните интегрирани социално-здравни услуги :

Интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – 

Съществуващата в Община Перник – планира увеличаване на капацитета от 8 деца на 9 деца

Интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи –

Община Перник – създаване на 2 СУ по 15, общо 30 броя лица

Интегрирани здравно-социални услуги за резидента грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи –

Община Перник – създаване на 1 СУ от 15 бр. лица

Община Трън – създаване на 1 СУ  от 10 бр. лица

Осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертва на трафик 

Община Перник – увеличаване броя на функциониращата от 6 броя а 10 броя деца

Осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и лица жертви на трафик

Община Перник – функциониращата намаляване на капацитета до 10 лица, създаване на нова СУ с 10 лица.