Промяна в състава на пернишката РИК

Промяна в състава на пернишката РИК

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-10 от 14.02.2023 г. е постъпило предложение от Емил Костадинов – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“ на мястото на Теодора Георгиева Котупанова за член на РИК – Перник, да бъде назначена Станислава Боянова Антова от резервния състав.

Към предложението е приложено заявление от Теодора Георгиева Котупанова за освобождаването й от РИК – Перник. Документите на Станислава Боянова Антова – декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование са налични в преписката по назначаване на РИК, както и пълномощното в полза на Емил Костадинов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши:

Освобождава като член на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Теодора Георгиева Котупанова, и анулира издаденото й удостоверение.

Назначава за член на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, Станислава Боянова Антова.

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.