Перник ще има площадка за рециклиране на едри и строителни отпадъци

Перник ще има площадка за рециклиране на едри и строителни отпадъци

Община Перник ще изгражда площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на едрогабаритни и строителни отпадъци. За инвестиционното предложение вече е провеждана процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, но поради обективни обстоятелства обектът не е реализиран.

Поради изтеклия срок на действие на решението на директора на РИОСВ Перник, според което не се налага да се извършва ОВОС,  процедурата трябва да бъде отново извървяна.

Площадката ще бъде разположена върху два урегулирани поземлени имоти с обща площ близо 79 000 кв. м. и ще отстои на не по- малко от 2 км от най-близката жилищна зона.

Годишно ще могат да бъдат обработвани 8 500 тона отпадъци. Ще се приемат за рециклиране строителни отпадъци от широк спектър, като материали от бетонови конструкции, тухлени, керамика и др. с неопасен характер. Отпадъците ще се третират механично, без допълнително химично и термично въздействие, като отделяните емисии прах ще се улавят още при самото натрошаване на отпадъците в мелница, снабдена с оросителна инсталацията, уверяват от общината. Оттам съобщават още, че е проведена процедура по реда на ЗОП и има сключен договор с изпълнител за изграждането на площадката.