Енергиен експерт препоръчва да преминем на дистанционен отчет възможно най-скоро

Енергиен експерт препоръчва да преминем на дистанционен отчет възможно най-скоро

Инж. Кремен Георгиев, председател на АТДБ, пред Днес и утре

–––––––-

През март 2020 година влезе в сила изменение в Закона за енергетиката, което задължава всички българи, използващи централно отопление и топла вода у дома, да преминат на дистанционен отчет. Инж. Кремен Георгиев, от Асоциация на топлофикационните дружества в България, дава повече разяснения за новите уреди и дали си заслужава клиентите да преминат към модерните устройства.

––––––––-

-Инж.  Георгиев, какъв е крайният срок за  монтирането на уреди с дистанционен отчет на топлинната енергия?

-Всички клиенти, ползващи услугата централно парно отопление, имат задължение в срок до 2027 година да заменят морално остарелите топлинни разпределители, топломери и водомери за топла вода с модерни устройства с функция за радиоотчет или т.нар. дистанционен отчет.

-Каква е разликата между старите и новите уреди за дялово разпределение?

-Масово притежателите на стандартни уреди за дялово разпределение в дома си са на прогнозен отчет на топлинната енергия. Това ще рече, че всеки месец те получават прогнозна фактура за консумираната топлинна енергия, която е формирана на база определени критерии, които са одобрени като механизъм от държавния регулатор. След края на всеки отоплителен сезон инкасатори от фирмата за топлинно счетоводство , която извършва дяловото разпределение на топлинната енергия, обикалят домовете на техните клиенти, за да извършат визуален отчет на показанията на уредите- т.е. да запишат данните за потреблението, което те са извършили. Последната стъпка е на база събраната информация да се изготви изравнителна сметка, която реално „уравнява“ прогнозно платената топлинна енергия и реално консумираната такава през отоплителния сезон.

-По какъв начин се извършва ценообразуването на прогнозната фактура?

– То се извършва на базата на одобрена от КЕВР методология, която всъщност е доста сложна. Накратко, за да се генерира прогнозната сметка на един абонат на „Топлофикация Х“, се взема предвид потреблението от предходната година, чиято величина се коригира с определен коефициент, отразяващ разликата в температурата. Консумацията на топлинна енергия зависи от това колко топло е навън. Логично е ако през миналия декември средната температура е била -10 градуса, а през настоящия е +15 градуса, потреблението на топлинна енергия да не е идентично.

-Каква е ползата от дистанционните уреди за дялово разпределение по отношение на начина на фактуриране на консумираната топлинна енергия?

-Най-важната полза е, че когато всички имоти част от една етажна собственост преминат на дистанционен отчет на топлинната енергия, всеки абонат получава ежемесечно фактура, отразяваща реалното потребление, което е извършил в конкретния период. С една дума- отпадат прогнозните сметки, а с тях отпада и необходимостта от изготвяне на изравнителни сметки, които да измерват разликата между прогнозата и реалното потребление. Тези уреди позволяват да се извършва ежемесечно отчитане на консумираната топлоенергия, което е поз-реално от прогнозното отчитане.

-Това ли е единственото преимущество на дистанционните уреди?

– Не мога да не посоча като важно предимство и факта, че клиентът може в реално време да контролира потреблението си. Всеки може да види колко единици е отчел уредът му за месеца и ако прецени, че това би било извън възможностите му, да намали потреблението си. Виждайки колко единици е отчел топломерът за настоящия месец и знаейки цената на топлинната енергия на неговата топлофикация, която е публично достъпна на сайта на КЕВР, както и уебстраницата на всяко дружество, всеки абонат сам може да пресметне каква ще бъде фактурата му за настоящия месец. Какво по-голямо удобство от това? При прогнозните сметки този комфорт липсва.

– Мога да посоча и други важни за клиента преимущества. Отпадане на домашните посещения на инкасатори, защото процесът на снемане на показанията от всеки уред се извършва от разстояние. С дистанционните уреди няма никаква възможност за допускане на грешка. Това се дължи на  изцяло електронния способ, при който се извършва целия процес на снемане на данните, приемането им в специален софтуер и „преформатирането“ им в готови сметки. Тоест, изключва се субективният фактор- човека, който би могъл да допусне техническа грешка при отчитането на уредите.

– Вие какво ще препоръчате на абонатите – да изчакат крайния срок и тогава да сменят устройствата в дома си или да побързат със смяната?

– След всички предимства, които очертах, определено препоръчвам на клиентите при първа възможност да се оборудват с уреди за дялово разпределение с радиоотчет. Веднага ще се убедят лично в предимствата им, а ще изчезнат и съмненията, че плащат чуждото отопление.

– Какво е необходимо да направят клиентите, за да преминат на реален отчет?

– Необходимо е всички собственици на имоти в етажната собственост да монтират дистанционни уреди. Искам да обърна внимание, че ако клиентите решат сами да изберат типа и марката на новите устройства, задължително трябва да коментират избора си с  фирмата за топлинно счетоводство, защото фирмата трябва да има софтуерна възможност да отчита конкретния модел устройства. Всяка фирма разполага със софтуер за отчитането на уредите.