Губернаторът Перник на форум, касаещ „Натура 2000“

Губернаторът Перник на форум, касаещ „Натура 2000“

Областният управител на област Перник Людмил Веселинов  взе участие във Второ национално събитие на тема: „ Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“, което се проведе вчера в столицата.  

Форумът е част от проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерство на околната среда и водите.

На събитието бяха представени и обсъдени въпроси свързани  с управлението на мрежата Натура 2000 на национално ниво, включващ следните подтеми: „Основни моменти в изготвянето на областни планове за управление на Натура 2000“; „Мерки, заложени в Националната рамка за Приоритетни Действия за Натура 2000 (НРПД) и „Връзката между мерките на НРПД и планове за управление на Натура 2000“.