109 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник за последния месец на миналата година

109 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник за последния месец на миналата година

56 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирми на територията на региона, е извършила през декември на изминалата година Инспекцията по труда. От тях 17 са извършени на работното място. Най-много- 16, са проверките, свързани с изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 11 от тях са по повод постъпили искания и сигнали на граждани, 7 са свързани със спазването на изискванията на Закона за хората с увреждания, 3 са за разследване на трудови злополуки, 2 са по инициатива на МВР и други.

В последния месец на изминалата година трудовите инспектори са констатирали 109 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са свързаните с трудовите правоотношения- 58. След тях се нареждат тези по здравословни и безопасни условия на труд-28. Следват нарушенията, свързани с безопасността на работното оборудване-17 и на хигиената на труда- 6.

В резултат на упражнения контрол Дирекция „Инспекция по труда“-Перник е издала 8 акта за установяване на административни нарушения. От тях 5 са свързани с нарушаване на нормите, които регламентират трудовите правоотношения, а 3 са по Закона за безопасни условия на труд.

Анализът, който Д“ИТ“-Перник прави за последния месец на миналата година показва, че по време на проверките, извършвани от трудовите инспектори, те са обръщали много сериозно внимание на работодателите при констатиране на нарушения, свързани с трудовото законодателство. В тях влизат- работа без писмен трудов договор, не спазване на работното време, полагане на извънреден труд, навременно заплащане на труда. Особено внимание инспекторите са обръщали на работодателите при установяване на нарушения, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд. Според този анализ, контролът, непрекъснатият контрол, който е упражнила Инспекцията по труда е довел до значително намаляване на случаите на работа без трудов договор, полагане на извънреден труд и забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения.