ЮЗДП стартира голям проект за подобряване състоянието на горски местообитания
Контейнерни фиданки

ЮЗДП стартира голям проект за подобряване състоянието на горски местообитания

Югозападното държавно предприятие стартира проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“ с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Околна среда“. Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване природозащитното състояние, покритието и свързаността на горски природни местообитания, както и за подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите в Югозападна България. Проектът трябва да приключи на 31.12.2023 г.

Проектът предвижда изпълнението на следните дейности:

• Ремонт и преустройство на сграда, доставка и инсталиране на автоматизирано оборудване за добив на семена от горско-дървесни видове с голям капацитет – в горска семедобивна база гр. Разлог;

• Изграждане на инфраструктура, доставка и монтаж на автоматизирано оборудване за разсадниково производство – в горски разсадник „Край града“ – гр. Гоце Делчев ще бъде изградена втората в България инсталация за производство на контейнерни фиданки с капацитет от над 1.5 милион фиданки годишно. Първата такава беше  успешно реализирана  от ЮЗДП в разсадника в с. Локорско.

• Доставка на техника за производство на фиданки, почвоподготовка и залесяване – специализирани трактори с прикачен инвентар, мини-багер с горски мулчер, моторни свредели и храсторези;

• Събиране и обработка на семена за производство на фиданки – ще бъдат събрани над 8,500 кг семена от 12 горско-дървесни вида и производство на фиданки – ще бъдат отгледани повече от 2.2 милиона фиданки за планираното залесяване по проекта в горски разсадници на ЮЗДП ДП;

• Почистване, почвоподготовка, залесяване и грижи за създадените млади гори – предвижда се засаждане над 2.2 милиона нови дръвчета върху обща площ от 330.5 ха, попадащи в 7 защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000;

• Подпомагане на естественото възобновяване в площи от 5 типа горски природни местообитания – чрез дейности по подобряване структурата на почвата, премахване на инвазивна и конкурентна растителност и засяване на семена върху площ от 295.8 ха в 8 Натура 2000 зони и подобряване структурата на площи от 9 типа горски природни местообитания – чрез прилагане на отгледни мероприятия върху 605.2 ха в 9 Натура 2000 зони;

• Провеждане на информационно-обучителна кампания и организиране на акции по залесяване с доброволци.

Стойността на проекта е 12, 460,922,46 лв. Очаква се той да помогне за подобряване на природозащитно състояние и свързаността на горските местообитания,  повишаване капацитета на ЮЗДП ДП за производство на фиданки, залесяване и прилагане на природосъобразни лесовъдски практики, което ще гарантира устойчивост на постигнатите резултати и възможност за тяхното мултиплициране в бъдеще.