Община Трън кандидатства за финансиране обслужването на хора с увреждания и възрастни по домовете

 Община Трън кандидатства за финансиране обслужването на хора с увреждания и възрастни по домовете

Общинският съвет в Трън, на последната си за 2022 г сесия, даде зелена улица на общинската администрация да кандидатства с проектно предложение: „Грижа в дома в Община Трън“,  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Според кмета на община Трън Цветислава Цветкова, целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги. Услугите ще бъдат предоставяни почасово на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите.

„Според нашия анализ, става въпрос за 73-ма потребители“, поясни Цветкова. Тя информира, че в проекта е заложено предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Осигурени са средства за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, до домовете на лицата. Осигурено е и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). На потребителите се предоставя информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост. Не е за подценяване и фактът, че са осигурени средства за обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги (компенсацията) за едно лице е до 5 041 лв. за 12 месеца. „Важно е да се знае, че не се изисква съфинансиране по този проект, което е от важно значение за Общината“, подчерта Цветкова..