Минипарламентът на Трън направи страхотен подарък на трънчани в навечерието на Нова година

Минипарламентът на Трън направи страхотен подарък на трънчани в навечерието на Нова година

Минипарламентът в Трън направи невероятен подарък на трънчани в навечерието на Нова година. На последното си редовно заседание на 30.12.2022 г. законотворците в пограничното градче приеха План-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 год. и определяна размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2023 година. В докладната си до Общинския съвет, кметът на община Трън Цветислава Цветкова предложи да не се вдига такса смет за 2023 г. Тя подчерта на сесията, че разходната част надвишава планирания приход и поради това финансирането на извършваните дейностите по чл.62 от ЗМДТ ще бъде за сметка на други общински приходи. При изготвянето на план сметката е отразената реалната цена на горивата (3,40лв/л дизел), както размерът на минималната работна заплата е 710,00лв.

Общинските съветници приеха План – сметката за необходимите средства за финансиране на трите вида услуги за 2023 година: събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат в населени места на територията на община Трън, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

 Прието бе такса „битови отпадъци” да се определи пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти.

 Общинският съвет определи такса „битови отпадъци” за периода 01.01.2023г- 31.12.2023г за всяка услуга поотделно в размер, както следва:

За жилищни и вилни имоти – 5 ‰ (пет промила) върху данъчната оценка на имота, в т.ч.: – за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 3.25‰ – за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 0.5‰ – за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.25‰ 3.2.

 За нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци – 5 ‰ (пет промила) върху отчетната стойност на фирмите и върху данъчната оценка на физическите лица, в т.ч.: – за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 3.25‰ – за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 0.5‰ – за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.25‰ 3.3.За СУ „Гео Милев“, ДГ „Ален мак“ и НЧ „Гюрга Пинджурова-1895“ – 2.5 ‰ върху данъчната оценка.

 Утвърден бе размерът на отчисленията по чл.20, ал.1, т.1 буква „к“ от Наредба №7 от 19.12.2013г за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци във връзка с чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 95.00лв./тон отпадък.

 Утвърден бе и размерът на отчисленията, съгласно чл.60 от Закона за управление на отпадъците в размер на 1,31лв./тон отпадък.

Прието бе още, за недвижимите имоти, представляващи незастроени земи се определя и заплаща такса за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, в размер на 0.5‰ върху данъчната оценка на имота.

На въпроса- как ще успее Община Трън да се справи с разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, без да повиши цената на услугата, кметът Цветислава Цветкова поясни: “Знам, че няма да ни е лесно, като се има предвид, че в последния момент миналата година се вдигна минималната работна заплата. Ние проявяваме разбиране към финансовото затруднение, което изпитват жителите на общината и бизнеса. Убедени сме, че вдигането на такса смет едва ли ще ни гарантира добра събираемост. Ние и в момента не успяваме да съберем на 100% дължимите ни суми и се налага да водим съдебни дела. Ще се наложи отново много пестеливо да изразходваме всеки лев, постъпил в общинската хазна. Добре, че сметосъбирането и сметоизвозването си го извършва общината, а не сме го възложили на външна фирма, което със сигурност щеше да ни струва много по-скъпо. Общоизвестен факт е, че този вид услуга /сметосъбирането и сметоизвозването/, струва твърде скъпо на общинския бюджет. Надявам се, че както се справихме миналата година, така ще се справим и тази. Нещо повече, възнамеряваме тази година да купим още един сметосъбиращ камион, защото два от камионите вече са много стари, амортизирани и често ги ремонтираме. Това не само ни струва скъпо, но и ни създава проблеми п ри изпълнението на утвърдените графици за сметосъбиране в общината“.