ТПГ „Мария Кюри“ -Перник участва в проект  „Ученически практики – 2“

ТПГ „Мария Кюри“ -Перник участва в проект  „Ученически практики – 2“

През учебната 2022/2023 г. ТПГ „Мария Кюри“ -Перник продължава да участва в  проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

„Целта на този проект е  професионалното образование и обучение да се адаптира  към пазара на труда и учениците да придобият професионални умения. Те ще им помогнат както за по-добрата им квалификация, така също и за по-бързото им адаптиране към реалната производствена среда“, поясни директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.

Тя допълни, че ученици от Х А клас, специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, вече работят в реални производствени условия във фирмите „Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс“ ООД –Радомир и „ВЕТПРОМ“ АД – гр. Радомир.