Инспекцията по труда в Перник започва масирани проверки на обектите от Водния цикъл и на фирми, които работят в празничните дни!

Инспекцията по труда в Перник започва масирани проверки на обектите от Водния цикъл и на фирми, които работят в празничните дни!

87 проверки по спазването на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на пернишка област е извършила през ноември Инспекцията по труда в Перник. Това информираха от институцията.

Най-много- 31, са проверките по работните места в съответните фирми. След тях се нареждат проверките по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на нарушения- 18. По Закона за хората с увреждания са извършени 6, толкова са и тези по искане по чл.302 ал.2 и 303 ал.3 от КТ. 5 от проверките са във връзка с постъпили искания и сигнали на граждани, толкова са и тези, по искане по чл.327 ал.2 от КТ. 3 от проверките са по инициатива на НОИ, а 2 са свързани с разследване на трудови злополуки и други.

В резултат на упражнения контрол,  през месец ноември на тази година трудовите инспектори са констатирали 317 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са тези по трудовите правоотношения- 130. След тях се нареждат нарушенията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд-84. Следват нарушенията свързани с безопасността на работното оборудване и технологии на производство-59, по хигиена на труда- 27 и по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност-17.

През ноември Инспекцията по труда е съставила 20 акта за установяване на административни нарушения. Най-много, през този месец за разлика от предходните, са актовете, свързани със спазването на изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност-16. И за неспазване на нормите, които регламентират трудовите правоотношения- 4.

Анализирайки работата през месец ноември, Дирекция „Инспекция по труда“-Перник констатира, че по време на проверките, трудовите инспектори са обръщали много сериозно внимание на работодателите по отношение на нарушенията, които са свързани с трудовото законодателство. Това включва: работа без трудов договор, не спазване на работното време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Обект на внимание от страна на инспекторите са били и драстичните нарушения свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите.

Директорът на Д“ИТ“-Перник инж. Любомир Владимиров поясни, че през месец декември ще се увеличат проверките на обектите, свързани с реализирането на проекта за Водния цикъл. Ще бъдат проверявани и фирмите, които работят в празничните и почивни дни, дали спазват изискванията.