Над 3 милиона са необходими за чистотата в община Радомир

Над 3 милиона са необходими за чистотата в община Радомир

За поддържане на чистотата на община Радомир през 2023г. са необходими 3 025 592 лв., съобщиха от общината. От тях 1 285 836 лв. са предназначени за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за тяхното третиране. Общината планира да задели 1 515 341 лв. за проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци. За зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии, предназначени за обществено ползване, са предвидени 224 415 лв. От местната управа предлагат повишаване на такса „смет“ за следващата година. Обсъжда се за жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия на територията на Радомир местните жители да плащат 5,6 промила върху данъчната им оценка, при досегашна стойност 5 промила. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия извън територията на Радомир се предвижда налогът да бъде 9,5 промила върху данъчната им оценка, при 9 промила сега. За нежилищни имоти на предприятията е планирана такса от 7,5 процента върху данъчната им оценка, досега е била 7 промила. На 16 декември е насрочено обществено обсъждане на проекта за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2023г., след което предложението ще бъде разгледано от Общинския съвет.