Най-много ученици и студенти  пътуват между Перник и София

Най-много ученици и студенти пътуват между Перник и София

122 360 души, или 69.3% от всички мобилни учащи пътуват до населени места на територията на областта, в която живеят. Преобладаващата част от тях (83.0%) учат в градовете, а останалите 17.0% – в селата на областта. Пътуващите до населени места извън границите на своята област са 54 080, или 30.7%, от тях 96.7% пътуват към градовете, а 3.3% – към селата на други области. Това показват данните на Националния статистически институт след преброяването на населението към 7 септември 2021 г.

Към въпросната дата 21 522 лица, или 2.6% от отговорилите на въпроса, са посочили, че учат предимно от вкъщи. Най-висок е абсолютният брой и относителният дял на лицата, които учат в същото населено място, в което живеят – 610 621 (75.1%). Пътуват до населеното място, в което учат, 176 440 лица, или 21.7%. Учащите, които пътуват извън страната, са 4 242, или 0.5%.

Най-висок е относителният дял на учащите, които пътуват извън границите на областта, в която живеят, в областите Перник (57.6%) и София (53.7%). Най-нисък е този дял в областите Пловдив – 13.5%, и Велико Търново – 18.9% от пътуващите, за да учат в областта.

С най-висок коефициент на участие в пътуванията с цел образование е населението в областите Силистра – 423.3‰, и Разград – 422.5‰. Най-нисък е този показател в област София (столица) – 36.8‰.

Сред най-малките учащи на възраст до 9 навършени години преобладават децата, които живеят и учат в едно и също населено място – 86.4%. Пътуват, за да учат, 12.8%, а предимно вкъщи учат 0.8% от децата в тази възрастова група.

Делът на пътуващите, за да учат, се увеличава с нарастването на възрастта. При децата от 10 до 19 навършени години е 21.7%, а при учащите на възраст 20 – 29 навършени години достига 43.4%.

Най-висок е делът на учещите предимно от вкъщи при лицата във възрастовите групи 20 – 29 и 30 и повече навършени години – съответно 12.5 и 12.3%.

Разпределението по етническа принадлежност показва, че самоопределилите се към турската етническа група по-често пътуват от населеното място, в което живеят, до други населени места, за да учат – 40.3%. Най-нисък е този дял при самоопределилите се към българската етническа група – 19.7%. Към 7 септември 2021 г. 176 440 лица пътуват ежедневно или по-рядко от населеното място в което живеят, в друго населено място, в което учат. Мобилните учащи представляват 21.7% от всички учащи лица. В градовете живеят 59 621 души, или 33.8%, а в селата – 116 819, или 66.2% от учащите мигранти.