Губернаторът свика извънредно заседание на АВиК

Губернаторът свика извънредно заседание на АВиК

Областният управител Людмил Веселинов в качеството си на председател на АВиК-Перник проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Перник. Присъстваха кметовете на Община Перник- Станислав Владимиров и на Община Земен- Димитър Сотиров.

Прие се препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023г., да бъде в размер на 28 000,00 лв. съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК).

Председателят информира членовете на АВиК Перник за възможността за усвояване на публични средства осигурени от Министерството на финансите чрез МРРБ за подмяна и реконструкция на съществуващите стари ВиК съоръжения, както и  доизграждане или изграждане на нови ВиК мрежи и съоръжения, доизграждане на Пречиствателни станиции за отпадни води /ПСОВ/ и Пречиствателни станиции за питейни води /ПСПВ/. Чрез тези публични средства от МРРБ ще се признават и капиталови разходи вложени в автоматизирани системи за обеззаразяване на питейната вода, проучвания за откриване на нови водоизточници или присвързване на една водоснабдителна система към друга с цел подобряване качеството на вода по жизненоважни показатели.

Това са инвестиционни мерки за които МРРБ е осигурила финансови средства, но трябва Общините , в качеството им на собственици на публичните активи да имат проектна готовност и валидни разрешителни за строителство.