Над 600 000 фиданки са произведени през 2022 година в разсадника в село Локорско, собственост на ЮЗДП

Над 600 000 фиданки са произведени през 2022 година в разсадника в село Локорско, собственост на ЮЗДП

Приключва сезонът за производството на фиданки в държавен горски разсадник – село Локорско, управляван от ЮЗДП ДП и ТП ДГС София. 

През 2022 г. в разсадника са произведени общо 616 874 фиданки от космат дъб, зимен дъб, цер, бряст, черна елша, чинар, обикновен явор, черен бъз, сребролистна липа, черен бор, обикновен смърч и дървовидна хвойна.

Произведените дръвчета са разпределени по предвидените обекти за залесяване вече се експедират и залесяват на терен, като общо 225 025 фиданки вече са предадени за предвидените залесявания по проектите, изпълнявани от ЮЗДП – основно проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ – LIFE REFOREST.

Тази година, контейнерни фиданки от разсадника ще получат и партньорите от Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен (за изпълнението на съвместния ни проект „Горите на Североизтока“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB), Община Твърдица, Дънди Прешъс Металс и много други, като ЮЗДП отново дарява голям брой дръвчета за доброволчески инициативи по залесяване.

В края на годината се очаква да стартира нов мащабен проект за залесяване на предприятието, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. В рамките на този проект се планира да бъде оборудван втори разсадник за производство на контейнерни фиданки на територията на ТП ДГС Гоце Делчев и да  бъдат залесени над 3500 декара нови гори до края на 2023 г.