С още година удължиха срока на овърдрафт – кредит в Радомир

С още година удължиха срока на овърдрафт – кредит в Радомир

На заседанието си, проведено тази седмица, Общинският съвет в Радомир даде съгласие Общината да кандидатства пред обслужващата банка за анексиране на поет общински дълг. Общината ползва кредит – овърдрафт в размер на 275 000 лева и се нуждае от удължаване на срока с още една година до 31 декември 2023 г. Съветниците определиха сумата от 275 000 лева като максимален размер на дълга с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части. Кредитът е обезпечен по реда на Закона за особените залози на бъдещи собствени общински приходи, също и на изравнителната субсидия в размер на не по-малко от 300 000 лева, дължима за следващата година.

Парите се ползват като оборотни средства от общината, уточни Светослав Кирилов – председател на Общинския съвет.