Стартира вторият етап  на санирането в страната, има и краен срок

Стартира вторият етап  на санирането в страната, има и краен срок

Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“, публикува  за обсъждане Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Кандидатстването по втория етап на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, финансирана със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, ще стартира след приключване на кандидатстването по първи етап, за който проектът на насоки беше публикуван в края на септември.

Вторият етап на подмярката предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от общите допустими разходи за енергийно обновяване на одобрена жилищна сграда. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 282 470 400  лева с включен ДДС.

И при втория етап, както при първия, по процедурата ще могат да кандидатстват многофамилни жилищни сгради, като в тях трябва да има поне четири самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик.

Максималният брой точки, който може да получи всеки проект, е 140. Според един от критериите за оценяване например най-много – 25 точки ще носят проектите, в които собствениците на над 95% от идеални части от общите части на етажната собственост са подкрепили изпълнението на проекта за саниране. Ако това са сторили под 80% от собствениците, то проектът ще получи само 10 токи. Сред другите критерии е разгънатата  застроена площ на сградата, входа или блока. Ако тя  е над 5 000 кв.м., то проектът получава максималните 20 точки. Освен тези критерии има и критерии за административна допустимост. Те включват:

-Предложението да е подадено в рамките на крайния срок, съгласно Насоките за кандидатстване.  В случай че посоченото изискване не е спазено, предложението се отхвърля без да се проверява съответствие със следващите критерии за оценка!

-Предложението да е подадено в партньорство с община – водещ партньор, представляващо кандидата

-Предложението е подадено от оправомощено за целите на подаване на предложението лице и е приложено пълномощно/заповед за упълномощаване

Всички приложими полета на формуляра за кандидатстване са попълнени с относимата информация за целите на оценката

Трябва да бъде представен протокол с решение за създаване на СС и протокол на общото събрание на етажната собственост с решение за одобряване на кандидатстването по настоящата процедура

Задължително е да бъде приложен документ за регистрация на сдружение на собствениците в съответствие с изискванията по процедурата, съгласно Насоките за кандидатстване

Необходимо е да бъде представено обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия

Документите за кандидатстване трябва да включват и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане или копие от съществуваща техническа документация на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции в степен достатъчно обосноваваща нейния обемно-планировъчен характер и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

Съгласно представеното техническо обследване на сградата, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Представят се още:

–   Обобщена КСС по окрупнени показатели ;

–  Декларация за извършена проверка за липса на местообитания на защитени видове в сградата обект на интервенция.

Приложено е партньорско споразумение между общинската администрация и сдружението на собствениците

Предложението е в съответствие с изискванията на приложимия режим за държавна помощ

Крайният получател е допустим кандидат на финансирането по процедурата

Сградата-обект на интервенция е многофамилна жилищна сграда и отговаря на изискванията за допустимост

Предложеният размер на средствата е съобразен с минималния и максималния размер, съгласно Насоките за кандидатстване

Продължителността на предложението съответства на максимално допустимия период на изпълнение, съгласно Насоките за кандидатстване

Предвидените за  финансиране със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост мерки, съответстват на допустимите дейности по процедурата

Разходите в предложението, за които се предвижда финансиране със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, са допустими за финансиране по процедурата

Разходите за ремонтни дейности, посочени в бюджета на предложението съответстват на общата стойност на приложените количествено стойностна сметка

Включените в бюджета на проекта разходи не надхвърлят пределните стойности за отделните категории разходи посочени в Насоките за кандидатстване

 Целевите стойности на индикаторите са правилно остойностени и съответстват на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция

Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди

“Крайният получател следва да осигури цялото необходимо собствено финансиране за изпълнение на проекта, включително непредвидени разходи за изпълнение на строително-монтажните дейности. Собственият принос на крайния получател за изпълнение на строително-монтажните работи, трябва да бъде предоставен по посочена от Водещия партньор сметка, преди сключването на договор с избрания изпълнител. Собственият принос необходим за финансирането на дейностите следва да бъде изплатен преди подаване на искане за междинно плащане, пише още в насоките.

Крайният получател може да осигури необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти  разработени и предоставени от частни участници на пазара – сключване на ЕСКО договор с финансова организация, сключване на договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инструменти за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

Важно е да се знае, че разходи за консултантски услуги за попълване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него, както и разходи за външни услуги за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, не са допустими за финансиране по настоящата процедура.

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е не по-късно от 16:00 часа на 31.12.2023 г.

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок за кандидатстване, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата процедура.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакетът документи към тях са публикувани на интернет страницата в секция „За обществено обсъждане“ и секция „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури по НПВУ“, раздел „Процедури за обществено обсъждане“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България.