Вижте изискванията за подаване на заявление за регистрация на водовземни съоръжения

Вижте изискванията за подаване на заявление за регистрация на водовземни съоръжения

До 28 ноември 2022 г. е крайният срок за регистрацията на водовземни съоръжения /кладенци, сондажи и други/, които се използват за задоволяване на собствени потребности на гражданите за бита, разположени в границите на населените места, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на съответната басейнова дирекция.

За регистриране на съоръжения, заявлението за регистрация може да се подаде както в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Благоевград, така и чрез  кмета на съответната община, съответния кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на съоръжението. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград, постъпилите в този период заявления.

Важно е гражданите да знаят, че за подаване на заявление за регистрация не се дължи такса.

Не е необходимо представяне на допълнителни документи.

Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление.

Граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент, не е необходимо да подават повторно заявления за регистрация.