Тръгва проект, свързан с ромските общности

Тръгва проект, свързан с ромските общности

Община Перник проведе откриващо събитие за представяне на проект BGLD-3.002-0010 “Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности”, на което екипът по управление на проекта разясни основните дейности, заложени в него.

Основна цел при изпълнението на проекта е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности и да се постигне ефективно овластяване на ромите на територията на Община Перник.

В рамките на проекта са заложени дейности по ремонт, оборудване и обзавеждане на център за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, който ще се намира в съществуващи помещения в кв. “Мошино”, както и обучителен център в кв. “Твърди ливади”. Ще бъде изградена и нова детска площадка между улиците “Черковна”, “Градище” и “Дъга” в кв. “Ралица”.

Проектът ще предоставя и интегрирани социално-здравни услуги в общността.

За целта ще бъдат закупени мобилен медицински кабинет и мобилни дефибрилатори, които да бъдат поставени на обществени места. Ще бъде сформиран мултидисциплинарен екип от психолог, адвокат, социален работник и здравни специалисти, които да предлагат услуги и консултации.

Развитието на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез овластяване, както и подкрепата за трудова заетост и качествено образование са сред останалите приоритетните дейности, залегнали в проекта.

В резултат реализирането на проекта се очаква подобрен достъп за целевите групи до качествени услуги в социалното подпомагане, образованието, заетостта и здравеопазването, както и по-ниско ниво на дискриминация срещу ромите и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците спрямо тях.

Проектът е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.

Партньори по проекта са Фондация „П.У.Л.С.“ и INTERMEZZO UNGDOMSORGANISASJON, Норвегия.