Почистват коритото на Струма от квартал „Бела вода“ до град Батановци

Почистват коритото на Струма от квартал „Бела вода“ до град Батановци

Областна администрация – Перник стартира работа по почистване и осигуряване проводимостта на коритото на река Струма в участъка от моста на кв. „Бела вода“ до началото на град Батановци. Дейностите, които се предвижда да бъдат извършени ще подобрят хидравличната проводимост на реката в участък с дължина 1200 м. извън урбанизираната територия.

Поради формирането на острови от земни маси в коритото на реката при преминаване на високи води, храстовидната и дървесната растителност, изхвърлените битови, строителни и промишлени отпадъци, пропускателната способност на реката е силно намалена. Това създава непосредствена заплаха от заливане и наводняване на намиращите се в близост обработваеми земи, терени и къщи. Почистването, което вече се извършва включва премахването на всички храсти от речното корито и речната тераса и оформяне на речните брегове. Реката ще бъде изчистена и от допълнителни строителни, промишлени и битови отпадъци. Дейностите по почистването ще продължат до 13.12.2022 г.