Ивайло Иванов с втори мандат на административен ръководител на Административен съд – Перник

Ивайло Иванов с втори мандат на административен ръководител на Административен съд – Перник

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Ивайло Иванов за втори мандат административен ръководител – председател на Административен съд – Перник.

Той има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата му започва като съдия в Районен съд – Пирдоп в периода 15.11.2004 г. – 20.11.2009 г., след което е административен ръководител на Районен съд – Костинброд. От 14.04.2014 г. Ивайло Иванов е съдия в Административен съд – Перник, като на 22.02.2014 г. става заместник-председател, а от 24.03.2016 г. до 22.05.2017 г. – изпълняващ функциите „административен ръководител“, която длъжност заема и в периода 06.06.2017 г. – 25.09.2017 г. След това до 25.09.2022 г. реализира първия си мандат на административен ръководител – председател на съда, а при изтичането му е определен за изпълняващ тези функции.

Неговата кандидатура е издигната от общото събрание на съдиите в Административен съд – Перник. Получената подкрепа и успешният първи мандат, постигнатите високи резултати и доверието сред обществото мотивират съдия Иванов да кандидатства отново за длъжността. Според него ролята на председателя на съда е да съдейства за сплотяване на колектива, да отстоява основните принципи за компетентно и основано на закона управление, което утвърждава административното правосъдие. Кандидатът определя като главна цел запазване и постигане на оптимален баланс между сроковете за приключване на делата и качеството на правораздаване, тъй като съдът в продължение на години показва изключителна срочност при решаване на 85% от делата с краен съдебен акт. Предпоставка за това са кадровото укрепване на Административен съд – Перник и установената практика за 100 % натовареност на всички магистрати. В тази връзка ще продължи контролът по отношение на продължителността на разглеждане и решаване на делата. Предвижда се регулярно свикване на общо събрание на съдиите за анализ на съдебната практика, ежемесечни срещи за обсъждане на върнати съдебни актове и провеждане на такива със съдии от Върховния административен съд, от административните съдилища и от районните съдилища за унифициране на работата. Ежегодно се планира съвместно събрание между магистратите и съдебните служители за обсъждане на добри практики и идеи, както и за решаване на възникнали проблеми. Съдия Иванов поставя ацент на непрекъснатото повишаване на професионалната квалификацията на съдебните служители и на магистратите, включително чрез регионални семинари, инициирани от Административен съд – Перник, по актуални теми и с участието на лектори – съдии от ВАС. Сред основните приоритети за следващия мандат той посочва преустройството на сутерена на съдебната палата в архивно помещение.

Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд постави на кандидата въпроси за движението на делата от районните съдилища, относно визията му за заместник-председател на съда, като и за наставниците на тримата постъпили от външен конкурс магистрати.

Подкрепа заявиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Цветинка Пашкунова – член на ВСС, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, като се мотивираха с притежаваните от съдия Иванов професионални и нравствени качества, изградения авторитет и активността му като административен ръководител, включително успешния първи мандат. Обърнато бе внимание, че кандидатурата му е издигната и подкрепена от общото събрание на съдиите, както и на дадените от тях и от съдебните служители високи оценки за неговия професионализъм, лидерски умения и толерантност, с които е изградил отличен микроклимат.