Започна регистрацията и пререгистрацията на земеделските стопани за стопанската 2022-2023 година

Започна регистрацията и пререгистрацията на земеделските стопани за стопанската 2022-2023 година

Областна дирекция „Земеделие“ в Перник напомня на земеделските производители, че стартира регистрацията и пререгистрацията за стопанската 2022-2023 година. Съгласно Наредба  №3/1999 г за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица представят актуална информация за дейността си чрез попълване на анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация Областна дирекция „Земеделие“ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин и издава справка генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.

Земеделски стопани, които ползват земеделски земи, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване през съответната година съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри и в електронен вариант.

Съгласно чл. 8, ал. 7 от Наредбата анкетните формуляри по ал. 1 се заверяват от общинската служба по земеделие и в срок до 20 дни от датата на заверката се представят от земеделския стопанин или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по земеделие в Областната дирекция „Земеделие“.

От Областна дирекция „Земеделие“ поясниха, че земеделските стопани, които имат въпроси относно подаването на документи за регистрация, могат да потърсят помощ в Службата за съвети в земеделието.