Изтича срокът за регистрация на частни водовземни съоръжения

Изтича срокът за регистрация на частни водовземни съоръжения

От областната администрация напомнят на гражданите на област Перник, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на съответните басейнови дирекции.

Заявлението за регистрация може да се подаде както в съответната басейнова дирекция, така и чрез съответния кмет на община, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на съоръжението. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Важно е да се знае, че за подаване на заявление за регистрация не се дължи такса. Не е необходимо представяне на допълнителни документи, достатъчен документ е попълненото и подписано заявление. Граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент, не подават повторно заявления за регистрация.

За улеснение на гражданите прилагат и образец на заявление РГ2, което може да бъде намерено на https://bit.ly/3U8gEgy