Отворени са няколко мерки от първите процедури от програмен период 2021-2027 година на ЕС

Отворени са няколко мерки от първите процедури от програмен период 2021-2027 година на ЕС

Стартира приемът по няколко процедури от Програмен период 2021 – 2027 г. Това стана ясно на проведена среща за проактивна работа с представители на електронни и печатни регионални медии, организирана от ОИЦ – Перник.

Насърчаването и разгръщането на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати е основна цел на процедурата „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ по програма „Образование 2021 – 2027 г.“.

Чрез операция „Грижа в дома“ по програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027 г. “ ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се предоставят на нуждаещите се за период от 12 месеца и ще включват доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, профилактика на здравето и социално значими заболявания и съдействие, предоставяне на психологическа подкрепа. По мярката ще бъде осигурен и транспортът на персонала от и до домовете на хората в нужда, както и обучения и супервизия на служителите. Очаква се в национален мащаб да бъдат обхванати около 32 000 възрастни и хора с увреждания, които ще получават интегрирани услуги според индивидуалните си потребности. Дейностите по операцията ще се реализират до 2025 г.

Другата актуална възможност по програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027 г. “ е „Укрепване на общинския капацитет“, чрез която се цели реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на поефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

Областният информационен център – Перник като част от Мрежата от информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2022-2023 г.“ № BG05SFOP001-4.007-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.